Načítavam...
SlovenskýFrançais

Jozef Majera
Úradný prekladateľ francúzsky-slovenský jazyk

19. júla 1664 v bitke pri Leviciach cisárske vojská pod velením generála Louis Raduit de Souches porazili Turkov

19. júla 1664 v bitke pri Leviciach cisárske vojská pod velením generála Louis Raduit de Souches porazili Turkov

Budova Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku (rok 1995)

Budova Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku (rok 1995)

Prvý veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Michel PERRIN a obchodný radca Jean-Marie SCHOTT

Prvý veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Michel PERRIN a obchodný radca Jean-Marie SCHOTT

Prvý veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Michel PERRIN a spisovateľ Ladislav ŤAŽKÝ

Prvý veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Michel PERRIN a spisovateľ Ladislav ŤAŽKÝ

Prvý veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Michel PERRIN a zakladateľ Francúzsko-slovenskej obchodnej komory a neskorší veľvyslanec SR vo Francúzsku Vladimír VALACH

Prvý veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Michel PERRIN a zakladateľ Francúzsko-slovenskej obchodnej komory a neskorší veľvyslanec SR vo Francúzsku Vladimír VALACH

Symbol Paríža

Symbol Paríža

*dalsi_headline* *predosli_headline*

Úradný preklad

Sú to najmä preklady dokumentov slúžiacich na úradné účely: rodné listy, sobášne listy, vysvedčenia, potvrdenia, technické preukazy dovezených áut, listy vlastníctva, rozsudky, certifikáty, zmluvy a ďalšie oficiálne dokumenty. 

Pri preklade sa vyžaduje originál dokumentu alebo jeho notárom overená kópia. Väčšina úradov vo Francúzsku akceptuje i kópiu dokumentu zviazanú s prekladom do francúzskeho jazyka. Dokument sa trikolórou zviaže s prekladom a tzv. doložkou prekladateľa a opatrí sa pečiatkou prekladateľa so štátnym znakom Slovenskej republiky.
čítať viac

Iné (neúradné) preklady

Jedná sa o preklady, u ktorých sa nevyžaduje, aby ich vyhotovil úradný prekladateľ zapísaný pri Ministerstve spravodlivosti SR.

Takéto preklady môžeme rôzne členiť podľa toho, k akému účelu budú použité alebo ako sa má prihliadať pri preklade na pôvodný text v danom jazyku.

čítať viac

Tlmočenie

Tlmočenie umožňuje osobám, ktoré nehovoria tým istým jazykom, aby sa porozumeli.
Tlmočník musí zachovať čo najpresnejší zmysel vysloveného prejavu. Jazykové schopnosti sú len časťou viditeľného ľadovca, tlmočník musí poznať kultúru a sociálne reálie prekladaného jazyka ako i tému, o ktorej sa hovorí. Asi si je ťažko predstaviť kvalitné tlmočenie napríklad z elekrotechnickej vedeckej konferencie, ak tlmočník nevie čo je elektromagnetická indukcia alebo Maxwellové rovnice.
Úloha tlmočníka je veľmi náročná a tvrdá, ak k tomu pridáte rýchlosť hovorenia, dvojzmyselné vety a podobne, tak tlmočník je nutne po celý čas vo vysokej stresovej situácii, bez akejkoľvek pomocnej záchrannej siete.

čítať viac

Korektúry

Korektúry ponúkame nielen ako súčasť nami realizovaných prekladov, ale tiež ako samostatnú službu.
Táto služba je vhodná pre každého, kto potrebuje mať preložený text správne gramaticky a štylisticky napísaný. Takmer v každom texte sa nájdu nejaké chyby, alebo preklepy.

Urobíme korektúru nielen textu v slovenčine, ale aj prekladu, ktorý ste si sami vypracovali
čítať viac

Organizácia a riadenie personálu vo Francúzsku

Ponúkame služby spoločnostiam a firmám, ktorí majú vyslaných svojich pracovníkov vo Francúzsku, vrátane riadenia a organizácie ich pracovnej činnosti priamo na ich pracovnom pôsobisku.
čítať viac

Strojový preklad

Novinky

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedIn

Som profesionálnym prekladateľom francúzskeho jazyka. Pôsobím ako úradný (súdny) prekladateľ francúzskeho jazyka zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 971022.

Mojím materinským jazykom je slovenčina, pracovným jazykom je francúzština.

Najčastejšie vykonávam preklady dokumentov na úradné účely tak pre štátne organizácie ako i právnické a fyzické osoby (súdne rozhodnutie, policajná správa, trestné konanie, dožiadanie, rodný list, sobášny list, vysvedčenie, potvrdenie o návšteve školy, lekárska správa, technický preukaz, technická skúška zariadení, bankový výpis, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, rôzne zmluvy a podobne).

Špecializujem sa na náročné odborné preklady z priemyslu (automobilový, strojársky, elektrotechnický a jadrový priemysel), energetiky, dopravy a logistiky.