Načítavam...
SlovenskýFrançais

Jozef Majera
Úradný prekladateľ francúzsky-slovenský jazyk

Odmena za úradný preklad

Vyhláška č. 491/2004 Zb určuje čo je normostrana a za akú cenu sa vyhotovujú úradné preklady :

a) pre štátne inštitúcie:
§ 10
(1) Tarifná odmena za preklad je za každú aj začatú
stranu prekladu medzi
a) slovenským jazykom a českým jazykom 400 Sk,
b) slovenským jazykom a inými
európskymi jazykmi 600 Sk,
c) slovenským jazykom a neeurópskymi
jazykmi 700 Sk,
d) dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden
nie je slovenský jazyk, 800 Sk.
(2) Tarifná odmena podľa odseku 1 za preklad medzi
jazykmi, z ktorých aspoň jeden nepoužíva latinku, sa
zvyšuje o 50 Sk za každú aj začatú stranu prekladu.
(3) Tarifná odmena za prepis listiny s Braillovým písmom
za každú aj začatú stranu je 400 Sk.
(4) Tarifná odmena za odborné písomné vyjadrenie je
600 Sk za každých 50 strán prekladu.
(5) Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo
textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov,
každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo
1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná
neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná
strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna
strana, sa považujú za jednu celú stranu.

A v paragrafe dvanásť:
§ 12
(3) Ak je preklad mimoriadne náročný na presnosť
a odbornosť, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 30 %.

Poznámka:
cenník pre štátne organizácie nebol upravený ani o infláciu od roku 2004! Aj to je vizitka pracovnoprávnych vzťahov v Slovenskej republike a nečinnosti štátnych orgánov.

b) pre iné inštitúcie, právnické a fyzické osoby:
na základe vzájomnej dohody

Praktický výpočet počtu normostrán:
1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier. Pre vyčíslenie počtu normostrán sa zoberú údaje vo Worde: Nástroje – Počet slov – Počet znakov s medzerami.

Výsledný počet znakov vydelíme 1800 (1 normostrana) a dostaneme počet normostrán.

Dodacia lehota závisí od množstva prekladaného textu, jeho náročnosti, grafických úprav.

Štandardné tempo sú 4 normostrany za 1 pracovný deň.