Načítavam...
SlovenskýFrançais

Jozef Majera
Úradný prekladateľ francúzsky-slovenský jazyk

Úradný preklad

Sú to najmä preklady dokumentov slúžiacich na úradné účely: rodné listy, sobášne listy, vysvedčenia, potvrdenia, technické preukazy dovezených áut, listy vlastníctva, rozsudky, certifikáty, zmluvy a ďalšie oficiálne dokumenty. 

Pri preklade sa vyžaduje originál dokumentu alebo jeho notárom overená kópia. Väčšina úradov vo Francúzsku akceptuje i kópiu dokumentu zviazanú s prekladom do francúzskeho jazyka. Dokument sa trikolórou zviaže s prekladom a tzv. doložkou prekladateľa a opatrí sa pečiatkou prekladateľa so štátnym znakom Slovenskej republiky.

Ako prekladateľ zapísaný na zozname prekladateľov a tlmočníkov francúzskeho jazyka Ministerstva spravodlivosti SR vyhotovujem overené preklady dokumentov z / do francúzskeho jazyka (niekedy nazývané i súdne preklady či úradné preklady).

Úradný preklad je taký preklad, ktorý môže vykonať len prekladateľ (tzv. úradný alebo tzv. súdny prekladateľ), ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Každý písomne vyhotovený preklad, vyúčtovanie a výpis z denníka je prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname, povinný opatriť odtlačkom úradnej pečiatky a podpísať.

Jednotlivé strany písomne vyhotoveného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité "trikolórovou" šnúrkou a to spolu s originálom – t.j. predlohou, podľa ktorej sa úradný preklad vyhotovuje.  Voľné konce šnúrky sa prelepia nálepkou, ktorú úradný prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje:
a) časť s označením preklad,
b) označenie zadávateľa,
c) prílohy,
d) prekladateľskú doložku.


Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie jazyka, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane prekladu.

Preložené dokumenty je vo väčšine prípadov nutné odovzdať v zákonom stanovenej lehote. Preto je vhodné správne si dohodnúť presný postup prebrania úradného dokumentu a jeho odovzdania so zviazaným úradným prekladom. Prevzatie a odovzdanie prekladu prebieha v mojej kancelárii na Seredskej ulici č.  32 v Trnave (štvrť Modranka) po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore alebo je možné zaslať vyhotovený preklad poštou a ja následne pošlem úradný preklad na dobierku.

V prípade prekladov technických preukazov dovezených áut zo zahraničia (Francúzsko, Švajčiarsko, Belgicko. Luxembursko) polícia vyžaduje, aby bol úradný preklad zviazaný s fotokópiou (t. j. neoverenou kópiou) technického preukazu (originál sa voľne priloží k tomuto úradnému prekladu). Z tohto dôvodu kvôli ušetreniu času odporúčam, aby ste mi poslali kvalitný scan technického preukazu na emailovú adresu uvedenú v Kontaktoch.
Týmto spôsobom Vám ušetrím jednu cestu.
Pre preklad si prídete osobne alebo Vám ho pošlem na dobierku.

Najčastejšie dokumenty predkladané na úradný preklad: súdne rozhodnutie, policajná správa, trestné konanie, dožiadanie, rodný list, sobášny list, vysvedčenie, potvrdenie o návšteve školy, lekárska správa, technický preukaz, potvrdenie pre Sociálnu alebo zdravotnú poisťovňu, technická skúška zariadení, bankový výpis, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, rôzne zmluvy a podobne..
Hlavná stránka | Späť na Správy