Načítavam...
SlovenskýFrançais

Jozef Majera
Úradný prekladateľ francúzsky-slovenský jazyk

Iné (neúradné) preklady

Jedná sa o preklady, u ktorých sa nevyžaduje, aby ich vyhotovil úradný prekladateľ zapísaný pri Ministerstve spravodlivosti SR.

Takéto preklady môžeme rôzne členiť podľa toho, k akému účelu budú použité alebo ako sa má prihliadať pri preklade na pôvodný text v danom jazyku.

Uveďme aspoň niektoré takéto preklady:

A.  Odborný preklad

Pri takomto preklade je požiadavka na precízne, spoľahlivé a profesionálne preklad textu, ktorý obsahuje odbornú ( technickú) terminológiu. Uvedený zdrojový text  presahuje rozsah bežnej, všeobecne rozšírenej, obvyklej občianskej slovnej zásoby t.j. obsahuje odbornú terminológiu alebo i slangové výrazy.
V praxi sú to preklady najrôznejších typov dokladov, zmlúv, dokumentácie materiálov.

Je zrejmé, že takýto preklad môže kvalitne vyhotoviť len prekladateľ, ktorý danú problematiku vyštudoval a nielen to: študoval daný odbor (technické vedy, ekonomiku, právo, medicínu a pod.) v oboch jazykoch. Ak tomu nie je tak, je nútený sa obracať  pri odbornom preklade na odborníka, ktorého je daný jazyk jeho materinským jazykom.

B.  Publicistický preklad

Za publicistické preklady môžeme považovať také preklady,  ktoré obsahujú bežné reálie a je možné i použitie voľnej metódy prekladu. Sú to najmä preklady novinových článkov, životopisov, žiadostiía rôznetlačív.

C.  Kreatívny preklad

Pri tomto preklade sa požaduje, aby sa upravil pre toho, komu je preklad určený.  Sú to najmä propagačné, prezentačné a marketingové textové materiály a pod., kedy je nevyhnutné použiť v preklade reálie danej krajiny.

C.  Umelecký preklad

Jedná sa o preklad najmä literárnych diel. Tu sa už vyžaduje aj "nadanie a tvorivosť" prekladateľa.  Ako má taký umelecký preklad vyzerať, doporučujem si prečítať román Zvonodrozdovo, ktorý preložil Blahoslav Hečko.Hlavná stránka | Späť na Správy