Načítavam...
SlovenskýFrançais

Jozef Majera
Úradný prekladateľ francúzsky-slovenský jazyk

Dovážate auto zo zahraničia?

Ako postupovať pri individuálnom dovoze auta zo zahraničia


1
/ Doklady v slovenčine

Preložte doklady od vozidla a kúpnopredajnú zmluvu do slovenčiny. Preložiť sa vo väčšine prípadov dávajú len fotokópie dokladov a originál kúpnopredajnej zmluvy alebo akéhokoľvek nadobúdacieho dokladu. Ak je kúpnopredajná zmluva vyhotovená dvojjazyčne, ušetríte asi 20 eur za preklad.

2/ Kontrola originality

Preložené doklady od vozidla, ich originály, nadobúdací doklad a doklady vodiča musíte predložiť pri kontrole originality. Pokiaľ vozidlo prejde kontrolou originality ako spôsobilé, ďalším krokom je vykonanie technickej a emisnej kontroly, pri motocykloch len technickej kontroly. Týka sa to len vozidiel starších ako štyri roky.

3/ Recyklačný poplatok

Vypíšte žiadosť o prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla a zaplaťte recyklačný poplatk vo výške 66,39 eura. Motocykle sú od neho oslobodené.

4/ Prihlásenie vozidla

Odovzdajte žiadosť o prihlásenie vozidla kompetentným pracovníkom na obvodnom úrade dopravy. Budú od vás vyžadovať: odborný posudok z kontroly originality s výsledkom „spôsobilé“ – nie starší ako 15 dní, odborný posudok z technickej kontroly s výsledkom „spôsobilé“, odborný posudok z emisnej kontroly s výsledkom „spôsobilé“, originálne doklady vozidla, ich preklady, platný doklad totožnosti, kúpnopredajnú zmluvu, potvrdenie o zaplatení recyklačného poplatku, kolky v hodnote 106 eur a žiadosť o prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla.

5/ Zákonné poistenie vozidla

Po obdržaní Osvedčenia o evidencii vozidla - časť 2. z obvodného úradu dopravy, nasleduje zákonné poistenie vozidla.

6/ Zápis vozidla do evidencie

Až s dokladom o poistení vozidla môžete zapísať vozidlo do slovenskej evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte. Treba mať odborné posudky z kontroly originality, emisnej a technickej kontroly (pokiaľ má vozidlo odborný posudok kontroly originality, nie je nutné vykonať obhliadku vozidla - identifikačných znakov VIN a výrobného štítku), kúpnopredajnú zmluvu alebo nadobúdací doklad od vozidla, Osvedčenie o evidencii - časť 2. vydané obvodným úradom dopravy, doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín, potvrdenie o uzatvorení zákonného poistenia a platný doklad totožnosti. Ak je držiteľom firma, treba priniesť aj originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ich notárom overenú kópiu.

Na dopravnom inšpektoráte treba zaplatiť poplatok, ktorého výška závisí od výkonu motora vozidla a poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom - 16,50 eura za každú tabuľku.

7/ Technická a emisná kontrola

Na záver ešte absolvujete administratívnu technickú a emisnú kontrolu, na ktorej sa na vozidlo nalepia kontrolné nálepky a vydá osvedčenia.


Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia

Cestovanie a doprava

Dátum poslednej zmeny: 05. 06. 2013

Vstupom SR do EÚ sa liberalizoval i trh s motorovými vozidlami.

Kúpa motorového vozidla v EÚ 

Informácie o dovoze motorových vozidiel z krajín EÚ nájdete na portáli EUROINFO.GOV.SK.

Kúpa motorového vozidla mimo EÚ

Pri dovoze auta z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, kupujúci zaplatí clo a daň z pridanej hodnoty. Dovozca si môže zvoliť, kde zaplatí clo. Buď ho zaplatí na colnom úrade, ktorý je vstupným úradom na územie Európskej únie, alebo na colnom úrade v krajine svojho bydliska.

Vybrané druhy poplatkov

a) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v SR, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac 3miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 eur

b) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac 3 miestami na sedenie, do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora nad 80 kW do 86 kW     

167 eur

nad 86 kW do 92 kW     

217 eur

nad 92 kW do 98 kW     

267 eur

nad 98 kW do 104 kW     

327 eur

nad 104 kW do 110 kW     

397 eur

nad 110 kW do 121 kW     

477 eur

nad 121 kW do 132 kW     

657 eur

nad 132 kW do 143 kW     

787 eur

nad 143 kW do 154 kW     

957 eur

nad 154 kW do 165 kW     

1 157 eur

nad 165 kW do 176 kW     

1 397 eur

nad 176 kW do 202 kW     

1 697 eur

nad 202 kW do 228 kW     

2 047 eur

nad 228 kW do 254 kW     

2 467 eur

nad 254 kW     

2 997 eur

c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov     

33 eur

d) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov     

33 eur

e) Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d) alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov     

33 eur

 • Oslobodenie
  1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 • 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 a ďalší zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 podľa písmena d) tejto položky, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Poznámky
  1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.

Poplatok do recyklačného fondu

Pri dovoze automobilu zo zahraničia (i z krajín EÚ) je nutné uhradiť i poplatok do Recyklačného fondu (RF) vo výške 66,39 EUR. Je potrebné, aby platca správne vyplnil a poslal do RF formulár, ktorý možno nájsť na internetovej stránke fondu, alebo vyplniť predtlačený šek (pre zobrazenie kliknite sem). 

Praktická rada: suma nebola, pravdepodobne v dôsledku legislatívnej chyby, doteraz zmenená na eurá.

Príspevok do fondu je potrebné zaplatiť najneskôr v deň prvého zapísania dovezeného automobilu do evidencie.

Motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje platba do RF:

 • kategória M1,
 • kategória N1,
 • kategória L2e.

Postup

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá jednotlivo dovezie nové alebo ojazdené vozidlo, je povinná písomne požiadať obvodný úrad dopravy o

 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,
 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla.

Na vydanie rozhodnutia je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

Obvodný úrad dopravy môže pred schválením ojazdeného vozidla uložiť žiadateľovi vykonanie skúšok v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie uložených skúšok.

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla musí obsahovať

 • identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
  1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 • značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu.

Prílohou k žiadosti sú, ak ide o nové vozidlo:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Praktická rada: Doklad o prepustení vozidla do voľného obehu je colným dokladom vystaveným colným orgánom tej krajiny EÚ, v ktorej do voľného obehu vozidlo vstupuje.

Prílohou k žiadosti sú, ak ide o ojazdené vozidlo:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v predchádzajúcich odsekoch; inak žiadosť zamietne.

Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo,

 • vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla,
 • vydá osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla musí obsahovať tie isté údaje ako žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla (pozri vyššie).

Prílohou k žiadosti o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla sú

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je vozidlo dovezené z tretích krajín,
 • osvedčenie o zhode vozidla COC,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, ak žiadateľ splnil uvedené podmienky; inak žiadosť zamietne.

Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla,Hlavná stránka | Späť na Blog